Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Massagepraktijk Dongeradeel


Artikel 1  Definities

Massagepraktijk Dongeradeel - praktijk voor therapeutische (klachtgerichte) massages en ontspanningsmassages ehandelaar/therapeut - de persoon Tjikke van Brakel-van Sinderen, praktiserend Manueel-Praktizijn en eigenaresse van Massagepraktijk Dongeradeel

De cliënt: de wederpartij van Massagepraktijk Dongeradeel.Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.

Behandeling/Afspraak: de overeenkomst tussen cliënt en Massagepraktijk Dongeradeel/ behandelaar/therapeut.

 

Artikel 2  Algemeen

 • De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met Massagepraktijk Dongeradeel voor de aangeboden diensten.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel de cliënt als de therapeut is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Massagepraktijk Dongeradeel behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Persoonlijke hygiëne is belangrijk wanneer u komt voor een behandeling. U mag dit ook verwachten van uw behandelaar.
 • Massagepraktijk Dongeradeel is niet gediend van erotisch getinte benaderingen of toespelingen, de behandeling zal dan onmiddellijk worden gestaakt en de overeenkomst worden ontbonden. De cliënt dient alsnog de volledige prijs van de afgesproken behandeling per direct te betalen.

 

Artikel 3  Toepasselijkheid

Op alle behandelingen en facturen tussen Massagepraktijk Dongeradeel en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Dongeradeel zijn van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Dongeradeel heeft aanvaard.


Artikel 4  Afspraken/ Behandelingen

 • Behandeling is alleen mogelijk op basis van afspraak. De behandelingen worden in overleg met de cliënt ingepland. De cliënt ontvangt een afspraakbevestiging en een afspraakherinnering per mail.
 • De cliënt ontvangt 24 uur voor aanvang van de afspraak een digitaal coronaformulier. De cliënt is verplicht deze in te vullen en te retourneren vóór aanvang van de behandeling. Wanneer er -Ja op een vraag is beantwoord, dient de cliënt contact op te nemen met Massagepraktijk Dongeradeel, het kan dan noodzakelijk zijn de afspraak te verzetten. Dit gebeurt in overleg met de cliënt.
 • Voor het behandelen van pijn gerelateerde klachten wordt er eerst een Intake gedaan. Een Intake bestaat uit het informatie inwinnen middels een vragenlijst die betrekking heeft op het in kaart brengen van de pijnklacht. Vragen met betrekking tot medicijn gebruik, levensstijl, werkzaamheden, ergonomische zaken, postuur en andere relevante gezondheidsvragen kunnen hierbij aan bod komen. Middels een verkorte behandeling wordt de fysieke kant van de klacht in kaart gebracht. De bevindingen worden met de cliënt besproken. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid hiervan, die hij/zij verstrekt en tijdens de Intake en de daaropvolgende behandelingen. Bij wijzigingen in de gezondheidssituatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Massagepraktijk Dongeradeel door te geven
 • Wanneer de cliënt onder behandeling is van een arts, of enig andere specialist, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om deze te informeren dat hij/zij massage behandelingen ondergaat.
 • Massagepraktijk Dongeradeel adviseert de cliënt wanneer hij/zij een (nieuwe)(lichamelijke) klacht heeft waarvoor hij/zij nog niet eerder is behandeld, om eerst met de huisarts of specialist te overleggen.


Artikel 5  Annuleren van een afspraak

 • Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren, indien de cliënt hier niet aan voldoet of niet verschijnt op de afspraak behoudt Massagepraktijk Dongeradeel het recht het volledige tarief van de gemiste behandeling in rekening te brengen.
 • Indien Massagepraktijk Dongeradeel de geplande afspraak niet kan nakomen, wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.


Artikel 6  Geheimhouding en Privacy Overeenkomst

 • De behandelend therapeut heeft geheimhoudingsplicht, dit verplicht de therapeut tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Massagepraktijk Dongeradeel zal alle informatie over de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.
 • Massagepraktijk Dongeradeel voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevens) door middel van een Privacy Overeenkomst welke aangeboden wordt voor ondertekening indien akkoord bevonden door de cliënt.


Artikel 7  Dossiervorming

De therapeut is wettelijk verplicht om een dossier samen te stellen voor elke cliënt die de therapeut onder behandeling heeft.

De cliént heeft ten allen tijde het recht op inzage in zijn dossier. Het dossier blijft 20 jaar bewaard volgens nu geldende wetgeving.


Artikel 8  Tarieven en betaling

 • De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.
 • De volledige kosten van de behandeling wordt na afloop van de massage/behandeling per pin, betaalverzoek of contant voldaan. Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Als Register Therapeut worden mijn behandelingen (deels)vergoedt door de meeste zorgverzekeraars. De cliënt dient hiervoor aanvullende verzekerd te zijn. Informeren bij de zorgverzekeraar of het nalezen van de geldende polisvoorwaarden is de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Massagepraktijk Dongeradeel dient geen facturen in bij de zorgverzekeraar. Na de behandeling ontvangt de client digitaal een factuur. Deze dient de client zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar.

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid

 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk Dongeradeel en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • Massagepraktijk Dongeradeel is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen of onwetendheid van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Dongeradeel is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.


Artikel 10  Klachten

 • Massagepraktijk Dongeradeel streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo professioneel en respectvol als mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling dan dient deze binnen 7 dagen, na de betreffende behandeling, kenbaar gemaakt te worden aan Massagepraktijk Dongeradeel via een persoonlijk gesprek of via e-mail. Massagepraktijk Dongeradeel zal de klacht zo goed mogelijk trachten op te lossen.
 • Massagepraktijk Dongeradeel voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) welke is ingetreden per 1 januari 2016. Middels de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) is een klacht- en tuchtrecht van kracht. Voor meer informatie kunt u klikken op deze link https://nvst.nl/heeft-u-een-klacht/


Artikel 11  Instemming met de Algemene Voorwaarden

 • De algemene voorwaarden staan vermeld op de website. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.